Hakkımızda  
 
Hakkımızda

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tanyalçın Tıp Laboratuvarı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Özel Tanyalçın Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı ve Özel Tanyalçın Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı (kısaca Tanyalçın Tıp Laboratuvarı) olarak kişisel veri güvenliği konusunu büyük bir hassasiyetle ele almakta ve bu konudaki gerekli tüm yasal ve teknik tedbirleri aldığımızı tüm hastalarımıza ve hizmet ortaklarımıza duyurmak isteriz. Tanyalçın Tıp Laboratuvarı’ndan hizmet alan kişi ve kurumlara ait veriler “6698” sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK”)’da yer alan hükümlere uygun olarak başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler kayıt altında tutulmaktadır. Tıbbi tetkik hizmetlerinizin yürütülebilmesi ve kaliteli sağlık hizmeti sağlamak amacı ile, verilen sağlık hizmetinin niteliğine göre kişisel verilerinizi, çağrı merkezi, internet, fiziksel mekanlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel veya elektronik olarak elde etmekteyiz. Bu amaçla, sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

 • Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, cinsiyet, sağlık güvencesi, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz
 • Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz
 • Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verileriniz
 • Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile ilgili verileriniz
 • Anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz
 • Laboratuvarımızı ziyaretiniz esnasında ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz
 • Tanyalçın Tıp Laboratuvarı’na ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi ve sair kişisel verileriniz
 • İş başvurusunda bulunmanız halinde temin edilen özgeçmiş dahil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz

1.VERİ SORUMLUSU

Özel Tanyalçın Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı ve Özel Tanyalçın Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı “Tanyalçın Tıp Laboratuvarı” tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

2.KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Tanyalçın Tıp Laboratuvarı tarafından kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme
 • Kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini önlemek amacı ile kimlik tespiti ve doğrulama
 • Hizmet alan kişiye özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini
 • Randevu alımı halinde bilgilendirme ve/veya hatırlatma
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme
 • Kurumumuz ile anlaşmalı olan kurum/kuruluşlarla hak sahipliğinizi sorgulama veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama
 • Hizmet karşılığı fatura düzenlenebilmesi
 • Sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme
 • Denetleyici resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması
 • Hizmetlere ilişkin bilgilendirme amacı ile tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmesi
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme

Mevzuat kapsamında işlenen Kişisel Veri/Verileriniz, Tanyalçın Tıp Laboratuvarı’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine aktarılarak hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza edilecektir.

3.KİŞİSEL VERİ AKTARIMI

Kişisel veri/verilerinizi, 2. Bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4.KİŞİSEL VERİ TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Tanyalçın Tıp Laboratuvarı’nın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise yalnızca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı tetkik, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili kanun mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınızı; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilecektir.

6.KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ HALLER

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel Verileriniz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.
KVKK Başvuru Formu   KVKK Aydınlatma Metni

Copyright © 2005-2012 Tanyalçın Tıp Laboratuvarı, tasarım by Tuncer CAN